۱. تب روماتيسمى واگير ندارد، ولى سرچشمهٔ آن عفونت استرپتوکوکى گلو است که در کودکان و نوجوانان شايع است. تشخيص و درمان اين عفونت و پيشگيرى از تب روماتيسمى ساده و ارزان است و نياز به فناورى پيشرفته ندارد.


۲. در مقابل ابتلاء به اين بيمارى و عود مکرر آن آزردگى‌هاى ديرپائى را به ويژه در قلب ايجاد مى‌کند که مستلزم مراقبت‌هاى بلندمدت و اقدام‌هاى تشخيصى و درمانى و جراحى پرهزينه‌اى است که با توجه به شيوع اين بيمارى در ايران، از سوئى بار مالى سنگينى را بر افراد جامعه تحميل مى‌کند و از سوى ديگر فعاليت بيماران را در سنين کارائى به ميزان قابل توجهى مى‌کاهد.


۳. باتوجه به نکته‌هاى يادشده، پيشگيرى از اين بيمارى و اقدام‌هاى برنامه‌ريزى شدهٔ منظم و پيگير به‌ منظور مبارزه با آن ضرورتى است اجتناب‌ناپذير. بديهى است که اين هدف درصورتى محقق خواهد شد که گذشته از پى‌ريزى و پيگيرى جدى برنامه، سازمان‌هاى مراقبت‌هاى اوليه و پزشکان عمومى و کودکان در آن مشارکت و نيز مسؤوليت داشته باشند و ميان متخصصان کودکان و قلب و سازمان‌هاى بهداشتي، آموزشگاه‌ها و شبکه‌هاى بهداشتى و درمانى و ... همکارى تنگاتنگ به وجود آيد و مسؤولان کشور به اهميت کنترل اين بيمارى و ضرورت سرمايه‌گذارى در اين راه توجه کنند.