مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

آنفلوانزا بيمارى حاد ويروسى و به شدت مسرى دستگاه تنفسى است. علايم بيمارى شامل درد ماهيچه‌اي، آبريزش بينى و سرفه مى‌باشد و به صورت سندرم‌هائى نظير سرماخوردگي، فارنژيت، تراکتئوبرونشيت، برونشيوليت و پنومونى تظاهر مى‌نمايد. بيشترين آسيب به‌طور معمول در قسمت تحتانى دستگاه تنفس ديده مى‌شود. در سالمندان، بيماران کليوي، بيماران مبتلا به ديابت و افرادى که دچار نارسايى قلبى و ريوى مى‌باشند، سبب افزايش بسترى‌شدن و مرگ‌ومير مى‌گردد.


ويروس‌هاى آنلفوانزاى B،A و C متعلق به خانواده اريتوميکسو ويريده، مسبب ايجاد بيمارى مى‌باشند. به‌ دليل تغييرهاى پادگنى (آنتى‌ژنيک) مداوم آنها، به صورت تغييرات جزئى هردو، سه سال و تغييرهاى گسترده هر ۱۰ تا ۴۰ سال يکبار موجب اپيدمى و پاندمى شده، همهٔ گروه‌هاى سنى را مبتلا مى‌کند و باعث خسارات جانى و مالى فراوانى مى‌شوند. با توجه به اهميت بيمارى و ويژگى‌هاى ويروس‌هاى آنفلوانزا، ضرورى است تمام مراکز بهداشتى - درمانى با برنامه‌اى جامع و پيگير با تشخيص به موقع اپيدمى‌ها، جداکردن و تعيين تيپ ويروس شايع با بهره‌گيرى از دارو و واکسن‌هاى مناسب از گسترش خسارات ناشى از آن پيشگيرى به‌ عمل آورند.