مقدمه و معرفى بيمارى:


- تعريف و اهميت بهداشتى:

سياه‌سرفه، يکى از بيمارى‌هاى عفونى دستگاه تنفس است که در سراسر جهان، منتشر است و در تمامى سنين و بويژه در کودکى عارض مى‌شود. اين بيمارى يکى از شايعترين ناخوشى‌هاى مولد سرفه به‌حساب مى‌آيد و سالانه حدود ۵۱ ميليون نفر را مبتلا و قريب ششصدهزار نفر را به‌هلاکت مى‌رساند و ازآنجا که تا حدود زيادى قابل پيشگيرى و درمان مى‌باشد، بنابراين، آگاهى از همه‌گيرى شناسى آن از اهميت زيادى برخوردار است.


- چند نکته:

درصورتى که دورهٔ درمانى با اريترومايسين، کمتر از ۱۴ روز باشد با عود باکتريولوژى بيمارى مواجه خواهيم شد.


باتوجه به اينکه مطالعه‌هاى اپيدميولوژي، اعم از سرواپيدميولوژى و اپيدميولوژى بالينى در زمينهٔ سياه‌سرفه در کشورمان صورت نگرفته است، انجام چنين مطالعه‌هايى ضرورى به‌نظر مى‌رسد.


باتوجه به اينکه در اواخر سال ۱۹۹۹ تعداد شش مورد استنوز هيپرتروفيک پيلور، شيرخوارانى که به‌منظور پيشگيرى اوليهٔ سياه‌سرفه تحت پوشش اريترومايسين، قرار گرفته‌اند عارض شده است، توصيه کرده‌اند: اول آنکه به‌منظور به‌ حداقل رساندن اين عارضه احتمالي، تنها زمانى که پيشگيرى با اين دارو مورد استعمال قطعى دارد مورد استفاده قرار گيرد؛ دوم آنکه در موارد تجويز دارو به والدين شيرخواران، آموزش‌هاى لازم جهت تشخيص زودرس اين عارضه، ارائه گردد.