- حساسيت و مقاومت درمقابل بيمارى:

ميزان مقاومت درمقابل بيمارى مشخص نمى‌باشد و به‌نظر مى‌رسد حساسيت درمقابل آن عموميت داشته باشد. درضمن به‌نظر نمى‌رسد عاملى مانند نژاد، تأثيرى بر حساسيت درمقابل عفونت ناشى از HIV يا ايدز داشته باشد و وجود ديگر بيمارى‌هاى آميزشي، به ويژه بيمارى‌هاى همراه با زخم و همچنين عدم ختنه در مردان ممکن است بر حساسيت درمقابل ايدز بيفزايد.


تاکنون هيچيک از مبتلايان به ايدز بهبود نيافته‌اند و بنابراين ميزان ايمنى پس از بهبود، مشخص نمى‌باشد.


- دوره نهفتگى:

دورهٔ کمون ايدز متغير است و هرچند فاصلهٔ زمانى بين ورود ويروس به بدن و مثبت‌شدن آزمون سرولوژى درحدود ۱ تا ۳ ماه است، ولى فاصلهٔ بين عفونت ناشى از HIV و تشخيص ايدز از ۲ ماه تا ۱۰ سال متغير بوده و روى‌هم‌رفته حدود نيمى از مبتلايان به عفونت ناشى از HIV بدون دريافت داروهاى ضدويروسى در عرض ۱۰ سال دچار ايدز شده‌اند. لازم به ذکر است که دورهٔ کمون متوسط بيمارى در شيرخواران، کوتاه‌تر از بزرگسالان است و درمان، باعث طولانى‌شدن دورهٔ کمون مى‌شود.


- روند زمانى:

بيمارى داراى الگوى فصلى و روند زمانى خاصى نمى‌باشد.