در انتقال توکسوپلاسموز اکتسابى دو راه اصلى وجود دارد، يکى خوردن گوشت حاوى کيست‌هاى نَسجى توکسوپلاسما و ديگرى بلعيدن اواوسيست انگل همراه با آب يا مواد غذائي. علاوه بر دو راه مذکور به راه‌هاى فرعى ديگرى نيز اشاره شده است که در انتقال و انتشار بيمارى اهميت زيادى ندارند.