پيشگيرى ثانويه

درمان زودرس، باعث کوتاه‌شدن دورهٔ حاد بيمارى و مدت‌زمان دفع باکترى مى‌شود.

پيشگيرى ثالثيه

به‌طور معمول عارضه پايدارى که منجر به نقص عضو شود، ايجاد نمى‌کند.

نکات مهم

- اين بيمارى بدون اغراق، مسرى‌ترين بيمارى عفونى روده‌اى است و عامل آن به آسانى از طريق لوازم و وسايل مختلف، انتقال مى‌يابد.


- بدون شک، کوتاه کردن ناخن‌ها نقشى در پيشگيرى آن ايفاء مى‌نمايد.

ساير اقدام‌هاى کنترلى

اقدام‌هائى که طى طغيان‌ها، همه‌گيرى‌ها و پاندمى‌هاى بيمارى بايد انجام داد:


- مراکز آب‌رسانى و تهيه اغذيهٔ عمومي، بايد بررسى گردد

- درمورد شستشوى دست‌ها پس از دفع مدفوع، آموزش داده شود

- مصرف پادزيست (آنتى‌بيوتيک) جهت پيشگيرى توصيه نگردد

- آزمايشگاه‌هاى تشخيصى و بيمارستان‌ها تجهيز شود

- سرم‌هاى موردنياز در بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها تأمين گردد


اقدام‌هائى که طى بروز حوادث و سوانحى مانند سيل، زلزله، آتشفشان، جنگ و امثال آن بايد انجام داد: در چنين مواقعى بايد از آلودگى‌ آب‌ها و اغذيهٔ عمومي، تا جاى ممکن، جلوگيرى و از مردم نيز خواسته شود موازين بهداشتى را بيش از پيش رعايت نمايند.