تجربه‌هاى جهانى نشان داده است که با بهبود بهداشت محيط به‌خصوص دفع صحيح زباله و تهيه آب آشاميدنى سالم ميزان بروز عفونت‌هاى سالمونلائى به ‌نحو چشمگيرى کاهش مى‌يابد.


در حال حاضر علاوه بر اقدام‌هاى مناسب در جهت بهبود وضعيت بهداشت جامعه و آموزش‌هاى فردى و بالا بردن سطح آگاهى مردم درجهت رعايت اصول بهداشت فردى و اجتماعى نياز به رعايت موارد زير و توجه مناسب به آنها به‌طور کامل محسوس است:


- سيستم آموزش همگانى در خصوص کنترل اين بيمارى‌ها بايد به‌طور کامل پويا و مستمر باشد و بخصوص پزشکان علاوه بر درمان بيماران بايد در قبال آموزش بيمار و همراهان وى و پيگيرى بيماران بخصوص از نظر کشف حاملان مزمن و گزارش موارد بيمارى به‌طور کامل متعهد بوده و تنها درمان بيمارى‌ها را وظيفهٔ اصلى خود ندانند.


- نياز به مطالعه‌ها پيوسته و منسجم در مورد اپيدميولوژى بيمارى در تمام مناطق کشور و تعيين الگوى مقاومت داروئى در کشور ما نيز به‌طور کامل محسوس است. چرا که با به‌دست آوردن الگوى مقاومت در سطح کشور مى‌توان با اطمينان درمان مناسب را براى بيماران شروع کرد و ديگر لازم نيست که براى درمان بيمار، مستقيم به‌سراغ داروهاى جديد در درمان عفونت‌هاى سالمونلائى رفت که به‌طور طبيعى هم به‌علت بالاتر بودن هزينهٔ درمان، بار اقتصادى بيشترى به جامعه تحميل مى‌شود و هم با انتخاب نامناسب و نابجاى دارو احتمال مقاومت را درميان سوش‌هاى معمول در کشورمان بالا خواهد برد.


بخصوص يک مشکل جدى و بالقوه، تکثير سالمونلاى مقاوم به پادزيست‌ها (آنتى‌بيوتيک‌ها) به‌علت مصرف نامنظم دارو در دامدارى‌‌ها است که بايد به ‌طور جدى به اين مشکل توجه‌شده و از مصرف پادزيست‌هائى که در درمان عفونت‌هاى انسانى استفاده مى‌شود در اين صنايع خوددارى کرد.