هر چند بيشترين موارد HIV مثبت شناسائى شده در سطح کشور، در استان‌هائى رخ داده است که بيمارى جذام از شيوع چندانى برخوردار نيست، ولى با توجه به ارتباط ثابت‌ شده بين بيمارى‌هاى مايکوباکتريال و HIV و عدم مطالعه در اين زمينه در سطح کشور، اول اينکه پيشنهاد مى‌شود در بيمارستان‌هائى که جذاميان را بسترى مى‌نمايند، آزمون‌هاى سرولوژى HIV را نيز جزء آزمون‌هاى معمول اين بيماران، قرار دهند؛ دوم اينکه همکاران علاقه‌مند، دست کم در سطح استان‌هاى محل فعاليت خود، چنين پژوهشى را آغاز نمايند.


هرچند در حال حاضر زحمت تشخيص و درمان جذاميان کشور، به دوش همکاران محترم متخصص پوست است، ولى از آنجا که جذام نيز به ‌طور ابتدا به ساکن، يک بيمارى عفونى است، لازم است متخصصان عفوني، تبحر کافى براى تشخيص و درمان آن داشته باشند. بنابر اين، پيشنهاد مى‌شود يک دورهٔ آموزش يک‌ماههٔ بالينى جذام نيز براى دستياران رشتهٔ بيمارى‌هاى عفونى و گرمسيرى و پزشکى اجتماعي، در نظر گرفته شود.