عامل بيماري، مايکوباکتريوم لپرا (Mycobacterium lepra) است. اين باسيل در محيط کشت باکتريولوژى يا کشت سلولى رشد نمى‌کند، ولى در هر گرم کف پاى موش، به ‌ميزان يک ميليون عدد تکثير يافته و در آرماديلوى ۹ باندى باعث عفونت منتشر، مى‌گردد و يک تا ده ميليارد د هر گرم، تکثير مى‌يابد. مايکوباکتريوم لپرا يک باسيل مقاوم به اسيد (Acid fast) است که از نظر ويژگى‌هاى پادگني، بيوشيميائى و مورفولوژي، شبيه ديگر مايکوباکترياسه‌ها مى‌باشد. اين ارگانيسم، رشد بسيار کندى دارد، به ‌طورى که در نسج نرم کف پاى موش در عرض ۱۱ تا ۱۳ روز، تکثير مى‌يابد.