بررسى شاهد - موردى بررسى همگروهى
از اثر به سوى علت پيش مى‌رود. از علت به سوى اثر پيش مى‌رود.
آغاز آن با بيمارى است. آغاز آن از مردم مواجهه يافته با عامل خطر مشکوک است.
آزمون درباره آن است که آيا علت مظنون در افراد مواجهه يافته و مبتلا به بيمارى در افراد غيربيمار بيشتر است يا نه. آزمون درمورد شايع‌تر بودن رويداد بيمارى در افراد مواجهه‌يافته نسبت به کسانى است که مواجههٔ مشابه نداشته‌اند.
به‌طور معمول نخستين کار آزمون فرضى است ولى براى بررسى‌هاى اکتشافى هم مفيد است. براى آزمون فرضيه‌هاى دقيقاً تنظيم‌شده بکار مى‌رود.
تعداد کمترى افراد در آن شرکت دارند و نتايج زودتر بدست مى‌آيد. تعداد بيشترى افراد در آن شرکت دارند و به‌طور معمول دوره پيگيرى طولانى و ازجمله تأخير در انتشار نتايج وجود دارد.
براى بررسى بيمارى‌هاى نادر مناسب است. درصورتى که بيمارى يا مواجهه مورد پژوهش نادر باشد نامناسب است.
به‌طور معمول خطر نسبى يا نسبت احتمال از آن بدست مى‌آيد. ميزان‌هاى بروز و RR و همچنين AR از آن بدست مى‌آيد.
اطلاعات درمورد بيمارى غير از مورد بررسى را نمى‌توان از آن بدست آورد. مى‌توان اطلاعات درمورد بيش از يک پيامد را از آن بدست آورد.
نسبتاً ارزان است. پرهزينه است.