براساس زمان بروز بيمارى در رابطه با زمان آغاز بررسى و ادامه آن سه‌نوع بررسى همگروهى را مى‌توان از هم متمايز نمود:

مطالعات همگروهى آينده‌نگر

اين نوع مطالعه (که مطالعه هم‌گروه جارى هم ناميده مى‌شود) به‌نوعى است که در آن پيامد (يعنى بيماري) در زمان آغاز بررسى هنوز روى نداده است. بيشتر بررسى‌هاى آينده‌نگر در زمان حال آغاز و تا آينده ادامه مى‌يابند. مثلاً اثرات درازمدت مواجهه با اورانيوم با شناسايى يک گروه از معدنکاران اورانيوم و گروه مقايسه‌اى شامل افرادى که در معرض معدن اورانيوم نبوده‌اند و سنجش بروز آتى سرطان ريه در هر دو گروه ارزشيابى شد. يافته اصلى آن بود که در مقايسه با گروه شاهد، در معدنکاران اورانيوم فراوانى سرطان ريه بيشتر است. چون بيمارى در هنگام آغاز انجام بررسى بروز نکرده بود، اين مطالعه آينده‌نگر بوده است.


مطالعه اداره خدمات بهداشتى ايالات متحده در بررسى بيمارى‌هاى قلبى در شهر فرامينگهام. بررسى آقايان Doll و Hill بصورت آينده‌نگر درباره سيگارکشيدن و سرطان ريه، و در اين اواخر مطالعه قرص‌هاى خوراکى جلوگيرى از باردارى و سلامت توسط پزشکان عمومى کالج سلطنتى بريتانيا؛ نمونه‌هاى ديگرى از اين نوع بررسى‌ها است.

مطالعات همگروهى گذشته‌نگر

اين مطالعه که همگروهى تاريخى هم ناميده مى‌شود به نوعى است که پيامدها پيش از آغاز بررسى روى داده‌اند و بررسى کننده در طول زمان به‌عقب برمى‌گردد (گاهى از ۱۰ تا ۳۰ سال) تا گروه مورد بررسى خود را از سوابق موجود مربوط به گذشته کارگران، پزشکان و يا ديگر سوابق انتخاب و آن را در طول زمان رديابى کند. رديابى از تاريخى ثابت در گذشته شروع و به‌طور معمول تا زمان حال ادامه مى‌يابد. اين نوع بررسى نام‌هاى گوناگون دارد مانند: مطالعه همگروهى گذشته‌نگر، تاريخي، مطالعه گذشته‌نگر با ديد آينده و مطالعه گذشته‌نگر غيرجاري.


کاربرد موفقت‌آميز اين روش در يکى از بررسى‌هايى که در سال ۱۹۷۸ اجراشده، نشان داده شد. در آن بررسى يک هم‌گروه شامل ۱۷،۰۸۰ کودک زاده‌شده بين اول ژانويه ۱۹۶۹ و سى‌ويکم دسامبر ۱۹۷۵ در بيمارستان بوستون ازنظر اثرات پايش جنين به‌وسيله اسباب‌هاى الکترونيک در دوران باردارى مورد بررسى قرار گرفتند. پيامد اندازه‌گيرى‌شده مرگ‌ومير نوزادان بود و بررسى نشان داد که ميزان مرگ‌ومير در کودکانى که پايش نشده باشند ۷/۱ برابر بيشتر بود.


قابل‌توجه‌ترين مطالعه همگروهى گذشته‌نگر تا امروز مطالعه مواجهه‌هاى شغلى بوده است زيرا ثبت اطلاعات به‌آسانى بدست مى‌آيد؛ از اين قبيل‌اند: مطالعه نقش آرسنيک در سرطان‌زايى در انسان، بررسى سرطان ريه در معدنکاران اورانيوم، مطالعه مرگ پزشکان درنتيجه کار در مواجهه احتمالى با پرتوها. به‌تازگى فراوانى آنژيوسارکوم کبد که بيمارى خيلى نادرى است، در رابطه با پلى‌وينيل کلرايد (Poly Vinyl Chloride-PVC) که خود مواجهه کميابى است - به تعداد زياد گزارش شده است. اين رابطه فقط به‌علت طرح هم‌گروه گذشته‌نگر بدست آمد. مطالعات همگروهى گذشته‌نگر عموماً اقتصادى‌تر هستند و نتايج آن هم زودتر از مطالعات هم‌گروه آينده‌نگر فراهم مى‌آيد.

مطالعات مرکب از روش آينده‌نگر و گذشته‌نگر

در اين نوع اجزاى گذشته‌نگر و آينده‌نگر در بررسى با هم ترکيب شده‌اند. هم‌گروه از سوابق گذشته انتخاب و ازنظر وجود پيامد در حال حاضر ارزيابى مى‌شود، همين هم‌گروه بصورت آينده‌نگر به‌منظور ارزيابى بيشتر درمورد رويداد پيامد، پى‌گيرى مى‌شود.