مطالعه همگروهى نوع ديگرى از مطالعات تحليلى (مشاهده‌اي) است که به‌طور معمول براى بدست آوردن شواهد بيشترى به‌منظور رد يا قبول رابطه‌ موجود بين عامل سببى مظنون و بيماري، اجرا مى‌شود. مطالعات همگروهى به نام‌هاى گوناگون ناميده مى‌شوند مانند: مطالعه آينده‌نگر، مطالعه طولي، مطالعه ميزان بروز و مطالعه با توجه به آينده. تفاوت‌هاى اصلى مطالعات همگروهى با مطالعات شاهد - مورد عبارتند از:


- هم‌گروه مورد بررسى پيش از آشکارشدن بيمارى مورد پژوهش تعيين مى‌شود.


- گروه مورد بررسى - حسب تعريف - در يک دوره زمانى مشاهده و فروانى بيمارى در آنها تعيين شود.


- بررسى از عامل سببى به‌سوى اثر يا پيامد پيش مى‌رود.


- مفهوم هم‌گروه:

اصطلاح هم‌گروه در همه‌گيرى شناسى چنين تعريف مى‌شود: گروهى از مردم که در يک ويژگى يا کار در يک دوره زمانى معين سهيم بوده‌اند (مثلاً ازنظر سني، شغلي، مواجهه با يک دارو يا واکسن، بارداري، بيمه و...) و با اين ترتيب گروهى از کسانى که در يک روز، يا يک دوره زمانى معين (به‌طور معمول يک‌سال) به‌دنيا آمده‌اند يک هم‌گروه توليد را تشکيل مى‌دهند. همه کسانى که در سال ۱۹۸۰ به‌دنيا آمده‌اند هم‌گروه تولد ۱۹۸۰ هستند. کسانى که با يک دارو، واکسن، يا عفونت در يک دوره زمانى معين تماس داشته‌اند هم‌گروه مواجه هستند و گروهى از زنان و مردان که در يک روز معين يا در يک دوره زمانى معين ازدواج نموده‌اند هم‌گروه ازدواجى هستند. همگروه مى‌تواند شامل همه کسانى باشد که در يک سال معين پس از ابتلا به سکته قلبى زنده مانده‌اند.


گروه مقايسه‌اى را مى‌توان از همان جمعيتى که هم‌گروه از آن گرفته شده انتخاب نمود يا همگروهى از افراد ديگر باشد ولو آن که با ماده موردنظر مواجهه نداشته يا رويارويى ناچيز داشته ولى به‌لحاظ ويژگى‌هاى ديگر مشابه باشند.


- موارد مجاز به‌کارگرفتن مطالعات همگروهى:

انجام بررسى‌هاى همگروهى در موارد زير مجاز است:


۱. هنگامى که شواهد مناسبى از رابطه بين تماس و بيمارى وجود داشته باشد. مانند شواهد بدست آمده از مشاهدات بالينى که توسط مطالعات توصيفى و شاهد موردى هم تأييد شده باشد.


۲. هنگامى که بيمارى نادر ولى رويداد آن در افراد مواجهه‌يافته زياد باشد (مانند گروه‌هاى مواجهه خاص کارخانجات که با پرتوى مجهول سروکاردارند).


۳. هنگامى که بتوان فرسايش و تحليل رفتن جمعيت مورد بررسى را به حداقل کاهش داد (مثلاً پيگيرى آسان و هم‌گروه ثابت باشد و همکارى آسان بدست آيد).


۴. هنگامى که منابع اعتبارى کافى در دسترس باشد.