مطالعات تحليلى دومين نوع عمده مطالعات همه‌گير شناختى هستند و برعکس مطالعات توصيفى که بر کل جمعيت نظر دارد، در مطالعات تحليلى نکته مورد مطالعه افراد جمعيت است. هدف از مطالعه تنظيم فرضيه نيست بلکه آزمون فرضيه است. با وجود اين که در مطالعات تحليلى افراد مورد ارزشيابى قرار مى‌گيرند استنباط نتيجه درمورد افراد نيست بلکه درباره جمعيتى است که افراد از آن گرفته شده‌اند.