شايع‌ترين علامت بيمارى پلور، درد پلوريتيک است، نوعى درد قفسه سينه که همراه با تنفس ايجاد مى‌شود و گاه به‌صورت رفلکسى تنفس را مهار مى‌کند. درد پلور از طريق اعصاب سمپاتيک پلور جدارى يا ديافراگم منتقل مى‌شود، چون پلور احشائى فيبرهاى سمپاتيک ندارد. درد راجعه غالباً در مواردى ديده مى‌شود که يک فرآيند احشائى با درگيرى پلور جدارى همراه شود. درد پلورتيک در شانه و در منطقه انتشار اعصاب سوم تا پنجم گردن احساس مى‌شود. بيمارى‌هاى پلور در سمع نيز يک صداى مالشى (friction rub) ايجاد مى‌کنند. در صورتى‌که افيوژن پلور نيز وجود داشته باشد، هم درد پلوريتيک و هم صداى مالشى ناشى از آن کاهش پيدا مى‌کند.