تومورهاى ديوارهٔ قفسهٔ سينه ممکن است به غضروف‌هاى دنده‌اى بزرگ، عفونت ديوارهٔ قفسه سينه، شکستگى‌ها، ريکتز، اسکوروي، هيپرپاراتيروئيدى و ساير بيمارى‌ها شباهت داشته باشند. بيوپسى برشى يا سوزنى به‌ندرت مفيد است. بررسى کامل نوع بافت تومورى حياتى است و در صورتى‌که سرطانى باشد، برداشتن وسيع ضايعه ضرورت پيدا مى‌کند.