ديوارهٔ قدامى قسمت استخوانى توراکس کوتاه‌ترين ضلع آن است که از بريدگى سوپرااسترنال تا گزيفوئيد امتداد دارد - فاصله‌اى به‌طور تقريباً ۱۸ سانتيظمتر. اين ديواره از مانوبريوم، استرنوم (جناغ) و گزيفوئيد و غضروف‌هاى دنده‌اى ۱۰ دندهٔ اول تشکيل شده است. طرفين ديوارهٔ قفسه سينه شامل ده دندهٔ فوقانى است که از اتصالات خلفى به سمت جلو و پائين انحناء دارند. قسمت خلفى ديوارهٔ قفسه سينه از ۱۲ مهرهٔ سينه‌اى و زوايد عرضى آنها و ۱۲ دنده تشکيل شده است. قسمت فوقانى قدامى قفسه سينه را ترقوه و عروق ساب‌کلاوين مى‌پوشانند.


دهانهٔ تحتانى بسيار بزرگتر از دهانهٔ فوقانى است و ديافراگم آن را مسدود کرده است.


پلور جدارى داخلى‌ترين لايهٔ ديوارهٔ قفسه سينه است. پلور احشائى لايهٔ سروزى است که به دور ريه‌ها کشيده شده و در ناف ريه در امتداد پلور جدارى قرار مى‌گيرد.