در انواع خاصى از تروما، معمولاً بيش از يک آسيب ايجاد مى‌شود. شکستگى‌هاى پاشنه به‌دنبال سقوط از ارتفاع، معمولاً با جابه‌جائى مرکزى هيپ و شکستگى‌هاى ستون فقرات و قاعدهٔ جمجمه همراه مى‌باشد. آسيب شديد لگن به‌صورت له‌شدگى (Crush) معمولاً با پارگى اورتراى خلفى يا مثانه همراهى دارد، له‌شدگى‌هاى قفسه سينه نيز غالباً همراه پارگى يا از هم پاشيدگى طحال، کبد يا ديافراگم مى‌باشد.