وريد پورت از الحاق وريدهاي طحالي و مزانتريک فوقاني در سطح دومين مهرهٔ کمري و در خلف سر پانکراس تشکيل مي‌شود. پس از طي کردن ۸ تا ۹ سانتي‌متر به ناف کبد مي‌رسد و در آنجا به شاخه‌هاي لوبي تقسيم مي‌شود. وريد گاستريک چپ معمولاً درست بالاي لبهٔ پانکراس، از سمت قدامي - داخلي وارد وريد پورت مي‌شود.


وريد مزانتريک تحتاني غالباً در چند سانتي‌متري سمت چپ پيوندگاه وريد مزانتريک فوقاني با وريد طحالي، به وريد طحالي مي‌ريزد.