نئوپلاسم‌هاى کيستى پانکراس معمولاً با درد شکم، توده يا زردى تظاهر پيدا مى‌کنند و براساس يافته‌هاى CTاسکن تشخيص داده مى‌شوند.


سيست آدنوم به دو دسته سروزى يا موسينى تقسيم مى‌شود در نوع سروزى ضايعه از کيست‌هاى متعدد تشکيل شده که اپى‌تليوم آن مکعبى يا سنگفرشى است و احتمال بدخيمى ندارد و درمان خارج‌کردن ضايعه است. نوع موسينى که بيشتر زن‌ها را گرفتار مى‌کند، سلول‌ها استوانه‌اى يا گابلت و غالباً به سيست آدنوکارسينوم تبديل مى‌شود.

آدنوم و آدنوکارسينوم آمپول واتر

آدنوم و آدنوکارسينوم آمپول واتر حدود ۱۰% از نئوپلاسم‌هائى را که قسمت ديستال مجراى صفراوى را مسدود مى‌کنند، تشکيل مى‌دهد. يک‌سوم از موارد آدنوم و دوسوم آدنوکارسينوم هستند. شکايت شايع در هنگام مراجعه غالباً زردى و گاه خونريزى گوارشى است. کاهش وزن و درد در کارسينوم شايع‌تر از آدنوم است، ولى تفاوت اين دو بيمارى از اين لحاظ کمتر از آن است که بتوان تنها بر اين اساس اين دو بيمارى را از يکديگر افتراق داد.


در CTاسکن و اولتراسونوگرافى گشادى درخت صفراوى و مجراى پانکراتيک ديده مى‌شود. در ۲۰% از بيماران سنگ‌هاى صفراوى نيز به‌صورت اتفاقى يافت مى‌شوند. بهترين تست تشخيصى ERCP است. در ERCP گشادى مجارى صفراوى و پانکراتيک نيز ديده مى‌شود.


درمان آدنوکارسينوم نيز همانند کارسينوم پانکراس، پانکراتيکودئودنکتومى است. متاستاز به غدد لنفاوى قابل برداشتن اطراف پانکراس کنتراانديکاسيونى براى پانکراتيکودئودنکتومى محسوب نمى‌شود.