آبسه‌هاى طحال نادر ولى مهم هستند، چرا که ميزان مرگ و مير در آنها بسيار بالا است. اين آبسه‌ها ممکن است ناشى از کاشته‌شدن باکترى‌ها در طحال از طريق خون و از سپسيس با منشاء دور، گسترش مستقيم عفونت از اندام‌هاى مجاور، يا در اثر ترومائى باشند که منجر به عفونت ثانويهٔ هماتوم طحالى شود. آبسهٔ طحالى از عوارض مصرف وريدى داروهاى مخدر است. يافتن گاز در طحال در عکس سادهٔ شکم علامت قطعى آبسهٔ طحال است. سونوگرافى و CTاسکن نيز آبسهٔ طحال را نشان مى‌دهند.


بيشتر آبسه‌هاى طحال موضعى باقى مى‌مانند و به‌طور متناوب باکترى‌ها را به‌درون جريان خون مى‌فرستند، ولى پارگى خودبه‌خود و پريتونيت نيز مى‌توانند رخ دهند.