طحال در ربع فوقانى چپ شکم بين دنده ۱۱-۸ قرار دارد و به‌صورت معمول قابل لمس نيست. طحال فرد بالغ ۱۵۰-۱۰۰ گرم وزن دارد.


طحال به‌واسطهٔ چين‌ها يا ”رباط‌ها“ ى صفاقى به احشاء مجاور و جدار شکم متصل مى‌شود. رباط معده‌اى - طحالى (گاسترواسپلنيک) حامل عروق معده‌اى کوتاه است. رباط‌هاى ديگر بدون عروق هستند مگر در بيماران دچار پرفشارى وريد پورت يا ميلوفيبروز.


کپسول طحال از لايه‌اى از صفاق به قطر حدود ۲-۱ ميلى‌متر که روى طحال کشيده شده و حاوى تعداد اندکى سلول‌هاى ماهيچهٔ نرم است، تشکيل شده است.


سرخرگ طحالى به‌ ناف طحال وارد مى‌شود، به شريان‌هاى ترابکولار تقسيم مى‌گردد و سپس به شريان‌هاى مرکزى منشعب مى‌شود که سير خود را از درون پولپ سفيد پيرامونى طى مى‌کنند و شاخه‌هاى انتهائى به منطقهٔ حاشيه‌اى محيطى (peripheral marginal xone) و پولپ قرمز - که کمى دورتر واقع شده - مى‌فرستند. پولپ سفيد شامل بافت لنفاوى و فوليکول‌هاى لنفوئيدى است که عمدتاً حاوى لنفوسيت، پلاسماسل و ماکروفاژهائى است که در سرتاسر يک شبکهٔ تورينه‌اى گسترش يافته‌اند. فضاهاى عروقى منطقه‌ٔ حاشيه‌اى عمدتاً حاوى پلاسما و محل مناسبى براى جداسازى مواد خارجى و سلول‌هاى غيرطبيعى هستند. پولپ قرمز از طناب‌هائى از سلول‌هاى تورينه‌اى (رتيکولار) و سينوس‌هائى تشکيل مى‌شود که فضاى عروقى‌اى شبيه به کندوى عسل مى‌سازند.