ترومبوز معمولاً در سينوس‌هاى سياهرگى عضلات ساق ولت‌هاى دريچه‌ها شروع مى‌شود که مناطقى با استاز نسبى هستند و امکان تجمع فاکتورهاى انعقادى فعال در آنها وجود دارد. پلاکت‌ها در ابتداى ايجاد ترومبوز نقش مهمى بازى و فرآيند انعقاد را شروع مى‌کنند. با پيشرفت تجمع پلاکتي، پيش‌فاکتورهاى انعقادى آزاد و مجراى سياهرگ تنگ مى‌شود و درنتيجه استاز موضعى و افزايش انعقادپذيرى رخ مى‌دهد. هم‌چنين هستهٔ پلاکتى باعث ايجاد جريان چرخشى مى‌شود و تجمع پلاکتى را افزايش مى‌دهد. در هرحال به‌محض شروع، روند انعقاد پيشرفت مى‌کند و ترومبوز در جهت جريان خون يا خلاف آن به پيش مى‌رود.