با اين روش مى‌توان انتقال طبيعى يا با تأخير لنف را مشخص کرد. در بيماران مبتلا به ادم به‌دليل نارسائى مزمن وريدي، جريان لنفاوى طبيعى يا تسريع شده است، در حالى‌که اين الگوها در لنفادم غيرطبيعى هستند. اين روش ساده است و عوارض جانبى ندارد و مى‌توان آن را سرپائى انجام داد.