قطعات

در تعاريف کلاسيک، کبد به چهار لوب تقسيم مى‌شد: راست، چپ، کوديت (دُمي) و چهارگوش.

شبکهٔ وريدى

سيستم‌هاى وريدى پورت و کبدى هر دو فاقد دريچه‌ هستند. وريد پورت با تقسيم شدن به شاخه‌هاى لوبى راست و چپ در ناف کبد به پايان مى‌رسد.

جريان خون شريانى

شريان کبدى مشترک از تنهٔ سلياک منشاء مى‌گيرد، شريان کبدى حدود ۲۵% از ۱۵۰۰ ميلى‌ليتر خونى را که در هر دقيقه وارد کبد مى‌شود تأمين مى‌کند؛ ۷۵% بقيه از وريد پورت تأمين مى‌شود. از جائى‌که شريان‌ها وارد کبد شده و به شريان‌هاى قطعه‌اى تقسيم مى‌شوند، شريان انتهائى نام مى‌گيرند، چون از طريق کولترال با يکديگر ارتباط ندارند.

تخليه صفراوى

مجارى صفراوى قطعه‌اى هريک از قطعات را تخليه مى‌کنند. مجارى قطعه‌اى راست قدامى و خلفى به يکديگر پيوسته، مجراى کبدى راست را تشکيل مى‌دهند، و مجارى قطعه‌اى چپِ مديال و لترال نيز با يکديگر مجراى کبدى چپ را مى‌سازند. اين مجارى لوبى در خارج از پارانشيم به‌هم ملحق شده، مجراى کبدى مشترک را مى‌سازند.

مجارى لنفاوى

مجارى لنفاوى سطحى از قسمت‌هاى سطحى لبول‌ها منشاء مى‌گيرند و پس از عبور از زير کپسول، از طريق ديافراگم و ليگامان‌هاى نگهدارندهٔ کبد وارد مدياستن‌ خلفى مى‌شوند. بعضى از آنها وارد ناف کبد شده و سايرين وارد زنجيرهٔ کرونر مى‌شوند. ساير مجارى لنفاوى از عمق لبول‌هاى کبدى منشاء مى‌گيرند و يا به‌همراه وريدهاى کبدى از کنار وريد اجوف عبور مى‌کنند و يا آنکه به‌همراه وريدهاى پورت وارد ناف کبد مى‌شوند.