زمانى‌که وضعيت بيمار پايدار و تثبيت مى‌شود، اندوسکوپى اولين اقدام است. به‌طور کلي، اندوسکوپى بايد در ۲۴ ساعت اول پس از بسترى انجام شود و تحت اين شرايط در ۸۰% موارد منشاء خونريزى مشخص مى‌شود. در صورت تأخير بيش از ۲۴ ساعت، احتمال تشخيص کمتر مى‌شود. در صورتى‌که اندوسکوپى تعيين‌کننده يا در دسترس نباشد، تصويربردارى سريال از دستگاه گوارش فوقانى بايد انجام شود.