اولسر حاد دئودنوم را مى‌توان با سرکوب ترشح اسيد در اکثر بيماران کنترل کرد. اما سير طولانى‌مدت بيمارى (ميزان عود و عوارض) تنها با ريشه‌کنى عفونت هليکوباکتر پيلورى تحت تأثير قرار مى‌گيرد. درمان جراحى اساساً براى درمان عوارض بيمارى شامل خونريزى پرفوراسيون يا انسداد توصيه مى‌شود.