شايع‌ترين بيمارى‌هاى مقلد اولسر پپتيک عبارتند از:


۱. کوله‌سيستيت مزمن


۲. پانکراتيت حاد


۳. پانکراتيت مزمن


۴. سوءهاضمه عملکردى


۵. ازوفاژيت ناشى از ريفلاکس