- عوارض:

شايع‌ترين عوارض زخم دئودنوم عبارت است از خونريزي، پرفوراسيون و انسداد دئودنوم.


- پيشگيرى:

پيشگيرى از اولسر پپتيک شامل جلوگيرى از عفونت هليکوباکتر پيلورى است.