بزوآر شامل مواد جامد تشکيل شده در معده است. تريکوبزوآر از مو تشکيل شده و اغلب در دختران جوان که موهاى خود را کنده و مى‌خورند، ديده مى‌شود. فيتوبزوآر شامل فيبرهاى تجمع يافته سبزيجات است. فشار توده مى‌تواند موجب ايجاد زخم معده شود که در معرض خونريزى يا پرفوراسيون است.


وضعيت بعد از گاسترکتومى مريض را مستعد تشکيل بزوآر مى‌کند زيرا ترشح اسيد و پپسين کم مى‌شود و عملکرد آسياب‌کنندهٔ آنتر از بين مى‌رود.


بزوآرهاى بزرگ نيمه جامد ناشى از کانديدا آلبيکانس نيز در بيماران بعد از گاسترکتومى ديده شده است. در بعضى موارد مى‌توان با کمک گاستروسکوپ، بزوآر را قطعه‌قطعه نمود. نيستاتين خوراکى نيز بايد به بيمار تجويز شود.


بيماران مبتلا به بزوآر علامتدار، شکايت از درد شکمى دارند. در صورت وجود زخم و خونريزي، ميزان مرگ به ۲۰% مى‌رسد.


تقريباً تمام بزوآرهاى معده را مى‌توان با اندوسکوپى خرد نمود. ضايعات فراموش شده که عارضه داده‌اند (خونريزى يا پرفوراسيون) نياز به گاسترکتومى دارند.