اصطلاح ”باکتريمي“ به معنى وجود باکترى در خون است. اهميت باکتريمى متغير بوده، معمولاً بى‌خطر مى‌باشد. باکتريمى گرم مثبت معمولاً نسبت به باکتريمى گرم منفى اهميت کمتر و پيش‌آگهى بهترى دارد.


سپتى‌سمى معمولاً به‌ معناى باکتريمى به‌همراه لکوسيتوز مى‌باشد، اما در عمل اين تعريف کاملاً صادق نيست زيرا لکوپنى نيز مى‌تواند در عفونت ديده شود.


”سپسيس“ به‌ معناى عفونت قابل توجهى است که در آن باکترى‌ها، توکسين‌هاى باکتري، يا مدياتورهاى التهابى از کنترل سيستم ايمنى خارج و وارد جريان خون شده، يک پاسخ سيستميک را برمى‌انگيزند. لرز، تب (به‌علت اثر تحريکى اينترکولين - ۱ [IL - 1] بر سنتز پروستانوئيد در هيپوتالاموس) و گاهى نارسائى ريوى يا شوک، نشانگر آزاد شدن توکسين‌هاى باکتريائى و ”مدياتورهاى التهابي“ (غالباً سيتوکين‌ها) مى‌باشند.

سيتوکين‌ها و پاسخ التهابى سيستميک

عفونت شديد با لکوسيتوز و تب ممکن است با نارسائى يک يا چند ارگان که به‌ترتيب شيوع عبارتند از ريه، کليه، کبد، لولهٔ گوارش، سيستم ايمني، قلب و سيستم عصبي، همراه شود. نارسائى ارگان، ثانويه به تخريب توسط مدياتورهاى التهابى يا سيتوکين‌هاى مترشح از بافت آسيب‌ديده يا عفونى و سلول‌هاى سيستم ريتکولواندوتليال روى مى‌دهد.