مننژيوم

اين تومورها رشد آهسته‌اى داشته و کروى شکل هستند. مى‌توانند سبب تهاجم به استخوان شوند و خونگيرى آنها به‌طور عمده از سيستم کاروتيد خارجى است (شريان مننژيال ميانى و ...) هنگامى که اندازهٔ تومور کوچک باشد، خارج‌کردن کامل آن منجر به بهبودى در بيش از ۹۰ درصد موارد خواهد شد.

تومورهاى غلاف عصبى

اين تومورهاى خوش‌خيم از سلول‌هاى شوآن منشاء مى‌گيرند و تمايل به درگيرى اعصاب حسى به‌خصوص عصب هشتم را دارند (نوروم آکوستيک) و گاهى نيز عصب پنجم را درگير مى‌کنند. شوانوم‌هاى دوطرفهٔ عصب هشتم براى نوروفيبروماتوز تيپ ۲ جنبه تشخيصى دارند. البته بايد توجه داشت که اکثريت قريب به اتفاق بيماران داراى شوانوم‌هاى آکوستيک، فاقد علائم هستند.

کرانيوفارنژيوم

اين تومورها از زين ترکى گسترش خود را آغاز کرده و مى‌توانند باعث درگيرى اعصاب اپتيک، هيپوتالاموس و بطن سوم شوند که نتيجه مى‌تواند از دست‌دادن بينائي، اختلالات اندوکرين و انسداد جريان CSF باشد. کرانيوفارنژيوم‌هائى که در دوران کودکى تظاهر پيدا مى‌کنند اغلب در گرافى ساده، کلسيفيکاسيون از خود نشان مى‌دهند.


تومورهاى مادرزادى

تومورهاى اپيدرموئيد

تومورهاى اين دسته در جمجمه اغلب خارج از خط وسط به‌وجود مى‌‌آيند.


تومورهاى اپيدرموئيد
تومورهاى اپيدرموئيد

تومورهاى درموئيد داخل جمجمه‌اى

اين گروه تومورهاى نادرى هستند که تمايل دارند در خط وسط به‌خصوص در حفرهٔ خلفى بروز کنند.


تومورهاى درموئيد
تومورهاى درموئيد

تراتوم

تراتوم‌ها هم تومورهاى نادرى هستند که از هر سه لايهٔ زاينده منشاء گرفته‌اند، اين تومورها تمايل به بروز در خط وسط دارند و شايع‌ترين محل بروز آنها ناحيهٔ پينه‌آل يا بطن سوم است.

کوردوم

على‌رغم اينکه رشد آهسته‌اى دارند و از لحاظ بافت‌شناسى خوش‌خيم هستند ولى به‌طور موضعى مهاجم هستند و خارج‌کردن اين تومورها با روش جراحي، مشکل است، رادياسيون LET با نور اشعه بالا سبب مى‌شود که عود کاهش يابد.

تومورهاى ناحيه پينه‌آل

شايع‌ترين تومورهاى ناحيهٔ پينه‌آل از سلول‌هاى ابتدائى زاينده (germ cell) منشاء گرفته و از لحاظ مورفولوژيک، شبيه سمينوم بيضه و ديس‌ژرمينوم تخمدان هستند. اغلب ژرمينوم‌ها در دههٔ دوم و سوم زندگى علامتدار مى‌شوند و در مردها شايع‌تر از خانم‌ها هستند. ژرمينوم‌هاى مشابهى از ناحيه سوپراسلار (هيپوتالاميک) منشاء مى‌گيرند که به‌طور اشتباه پينالوم‌هاى اکتوپيک ناميده شده‌اند. ژرمينوم‌ها به اشعه حساسيت فوق‌العاده بالائى دارند و توانائى انتشار از راه CSF را دارند.


تومورهاى متاستاتيک

سرطان ريه در مردها و سرطان پستان در خانم‌ها مسئول ۶۱درصد موارد متاستاز مغزى هستند.


اغلب تومورهاى متاستاتيک مغزى در سوپراتنتوريال واقع هستند و به‌خصوص در مسير شريان مغزى ميانى (MCA) قرار دارند. فقط در حدود ۳۰درصد موارد منفرد و قابل جراحى هستند. ادم مغزى شديد در اطراف کانون‌هاى متاستاتيک ناشايع نمى‌باشد. تومورهاى متاستاتيک ممکن است به پرده‌هاى مننژ تهاجم پيدا کرده و مننژيت کارسينوماتو ايجاد کنند.