- نکته:

درد ضربان‌دار دست علامت ادم و احتقان وسيع بوده و د اين موارد بايد درد را با روش‌هاى مکانيکى (کاهش فشار) تسکين داده و تجويز انواع مسکن‌ها مفيد نمى‌باشد.


در صورتى‌که عفونت کاملاً محدود باشد ممکن است تخليه و درناژ آن کفايت کند. عامل عفونت در ۵۰% موارد استافيلوکوک اورئوس، در ۱۵% موارد استرپتوکوک بتاهموليتيک و در مواردى‌که عفونت به‌دنبال گازگرفتگى گربه اتفاق مى‌افتد اغلب پاستورلا مولتى‌سيدا مى‌باشد.

سلوليت، لنفانژيت، آدنيت

سلوليت به‌صورت گرمي، تورم موضعى و تندرنس بروز کرده، اندام بايد بى‌حرکت و بالا نگه داشته شود و تجويز آنتى‌بيوتيک صورت گيرد. گاهى فاسياتومى لازم مى‌باشد.

گرانولوماى پيوژنيک

گرانولوماى عفونتى بافتى شبيه به گرانولاسيون است که اغلب در زير پانسمان‌هاى مرطوب مزمن و اطراف گره‌هاى بخيه‌ها پديد مى‌آيد. گرانولوماى کوچک اغلب خودبه‌خود بهبود مى‌يابد ولى گرانولوماى بزرگ را بايد تحت بى‌حسى خارج کرد.

پيودرما

پيودرما در واقع آبسه زير اپى‌تليال است که در صورت نفوذ به بافت چربى زيرجلدي، آبسه دکمهٔ يقه‌اى ايجاد مى‌کند. درمان شامل برش و تخليه، پانسمان به‌همراه اکسيدروي، استراحت و بالا نگه‌داشتن اندام است.

عفونت‌هاى اطراف ناخن

- پارونيشيا:

التهاب و عفونتى است که در اطراف راديال و يا اولنار ناخن به‌وجود آمده باشد.


- اپونيشيا:

در صورتى‌ است که التهاب و عفونت قاعدهٔ ناخن را مبتلا کند.


در صورتى‌که ضايعه تمام چين ناخن را درگير سازد به آن Run roand هم مى‌گويند.


- ساب‌نيشيا:

اگر التهاب و عفونت، زير ناخن گسترش پيدا کند و فضاى بين بستر ناخن و استخوان بند انگشت نيز درگير شود به آن آبسهٔ ساب‌نيشيا مى‌گويند.


- پارااپونيشيا:

اگر آبسه با کمى فاصله نسبت به قاعدهٔ ناخن به‌وجود آيد. درمان، مثل شرايط بوده و شامل تخليه، پانسمان، اکسيدروي، بى‌حرکت و بلندکردن دست، استراحت و آنتى‌بيوتيک است.


- نکته:

عفونت‌هاى قارچى ناخن بايد تشخيص داده شده و درمان گردند. در اين موارد از تماس دست‌ها با آب و تعريق شديد بايد جلوگيرى به‌عمل آيد.


- نکته:

عفونت‌هاى مزمن و راجعهٔ چين ناخن معمولاً علامتى از اضطراب و ترس بوده و ضمن درمان بايد به اين عوامل توجه نمود.

نحوه برش و تخليه پارونيشيا
نحوه برش و تخليه پارونيشيا