تيروئيد طبيعى ۲۵-۱۵ گرم وزن دارد و با واسطهٔ بافت همبندى سست به ناى چسبيده است.