پيش‌آگهى

ميزان مرگ و مير عمل جراحى بعد از برداشتن و يا باى‌پس به‌طور متوسط ۸-۵% است. حدود ۵۰% بيمارانى که درگيرى غدد لنفاوى ندارند درمان مى‌شوند. بقاء ۵ ساله بعد از برداشتن درمانى مرى در بيماران داراى کارسينوم سلول سنگفرشى ۳۰% و در بيماران داراى آدنوکارسينوما ۱۰% است.

يافته‌هاى بالينى

علائم و نشانه‌ها

غالب‌ترين علامت، ديسفاژى است و درنتيجه کاهش وزن اغلب قابل ملاحظه است. ابتدا بلع غذاهاى جامد مشکل مى‌باشد و سپس ممکن است حتى مايعات هم به‌سختى فرو رود. کاهش وزن، ضعف، آنمى و لاغرى هميشه تقريباً وجود دارند. درد حين بلع شکايت اصلى ۳۰% بيماران هنگام مراجعه است. اگر درد مداوم باشد، احتمالاً تومور به ساختمان‌هاى سموماتيک تهاجم پيدا کرده است. رگورژيتاسيون و آسپيراسيون به‌خصوص در شب و حين خوابيدن شايع است و سرفه همراه با بلع نشان‌دهندهٔ بالا بودن محل ضايعه و يا وجود فيستول مرى به ناى است. خشونت صدا، اغلب به‌علت گسترش به اعصاب حنجره‌اى راجعه مى‌باشد.

مطالعات تصويربردارى

گرافى قفسه سينه ممکن است پنوموني۷ وجود مايع پلور و يا آبسه ريه را نشان دهد. ممکن است ستونى از هوا در لومن‌ مري، غيرطبيعى بودن مرى در گرافى ساده و يا سطح مايع - هوا مشاهده شود.


در بلع باريم، باريکى لومن مرى در محل ضايعه و اتساع قبل از آن ديده مى‌شود اما ميزان اتساع به اندازهٔ موارد خوش‌خيم ديگر مثل آشالازى نمى‌باشد. تومور به‌صورت يک تودهٔ نامنظم با اندازه و طول متغير که حاشيهٔ فوقانى آن نسبتاً افقى و طاقچه - مانند است نمايان مى‌شود. ضايعات حلقوى به‌ شکل باندهاى تنگ‌کننده يا يک لومن تنگ با حاشيه نامنظم ظاهر مى‌گردند. گاهى زاويه‌دار شدن محور مرى ديده مى‌شود که مطرح‌کنندهٔ گسترش ضايعه به نواحى خارج مروى است.


سى‌تى‌اسکن براى تشخيص متاستازهاى کبدى فايده دارد و به ميزان کمتر در تشخيص متاستازهاى مدياستن و غدد لنفاوى سلياک مفيد است. تعيين مقدار نفوذ ديواره‌اى و تهاجم به مدياستن با اندوسونوگرافى مرى با دقت بيشترى صورت مى‌گيرد.

ازوفاگوسکوپى و برونکوسکوپى

ازوفاگوسکوپى به‌همراه بيوپسى در ۹۵% موارد تشخيص دقيق بافتى مى‌دهد. در ضايعاتى به‌دليل ادم و التهاب، دچار انسداد شديد در قسمت پروگزيمال هستند ممکن است تومور مستقيماً با اندوسکوپ مشاهده نشود، در اين مورد بايد مواد سلولى را از طريق شستشو و برس‌زدن تهيه کرد.


به‌دليل اينکه ضايعات مرى فوقانى و ميانى ممکن است به درخت تراکئوبرونکيال تهاجم داشته باشد، در بررسى تومورهاى اين سطوح هميشه بايد برونکوسکوپى را انجام داد.