ضايعات نامربوط متعددى ممکن است در کوله‌سيستوگرافى به‌صورت برآمدگى‌هائى از ديوارهٔ کيسه صفرا ديده شوند. اين ضايعات برخلاف سنگ‌هاى کيسه صفرا با تغيير وضعيت بيمار جابه‌جا نمى‌شوند و به اين ترتيب از آنها متمايز مى‌شوند.

پوليپ‌ها

اکثر اين ضايعات نئوپلاسم‌هاى واقعى نيستند بلکه پوليپ‌هاى کلسترول و يک نوع موضعى کلستروز محسوب مى‌شوند. از نظر بافت‌شناسي، اين پوليپ‌ها از تجمع ماکروفاژهاى مملو از چربى در زير مخاط تشکيل شده‌اند.

آدنوميوماتوز

اين بيمارى در کوله‌سيستوگرافى به‌صورت يک تقعر اينترالومينال کوچک ديده مى‌شود. در چنين بيمارانى بايد کوله‌سيستکتومى انجام شود.

آدنوم‌ها

اين ضايعات که به‌صورت پوليپ‌هاى آدنوماتوز پايه‌دار تظاهر پيدا مى‌کنند، نئوپلاسم‌هاى واقعى هستند که ممکن است در بافت‌شناسى نماى پاپيلارى يا غيرپاپيلارى داشته باشند.

تومورهاى خو‌ش‌خيم مجارى صفراوى

پاپيلوم‌هاى خوش‌خيم و آدنوم‌ها ممکن است از اپى‌تليوم مجارى منشاء بگيرند. اپى‌تليوم مجرائى تمايل نئوپلاستيک گسترده‌اى دارد، درنتيجه اين تومورها اغلب متعدد هستند و عود پس از عمل بسيار شايع است. براى درمان قطعى بيمار، مجراى درگيرشده بايد به‌طور کامل و راديگال برداشته شود.