تعيين حجم خون از دست‌رفته

حجم خون يک نوزاد تازه تولديافته در محدوده‌اى بين ۵۰ml/kg تا ۱۰۰ml/kg و به‌طور متوسط ۸۵ml/kg مى‌باشد. پس از گذشت يک ماه نوزادان نارس و فول ترم حجم خونى در حدود ۷۵ml/kg خواهند داشت.


اتلاف خفيف خون به‌مقدار کمتر از ۱۰% حجم خون معمولاً به انتقال خون نيازى ندارد. در يک نوزاد ۵/۳ کيلوگرمى اتلاف ضعيف خون تا حدود ۳۰ml در نظر گرفته مى‌شود. از آنجائى که اتلاف بيش از ۱۰% بايد تصحيح گردد و اين ميزان در کل، مقدار خون کمى مى‌باشد؛ يافتن روش‌هائى براى پايش دقيق حجم خون از دست‌رفته در حين جراحى ضرورت دارد. بايد از اسفنج‌هاى خشک در حين عمل استفاده کرد و به فاصلهٔ کمى پس از استفاده، آنها را وزن نمود تا ميزان خطا به‌حداقل برسد.

جايگزينى خون از دست‌‌رفته

اعمال جراحى که در آنها بيش از ۲۰% حجم خون از دست مى‌رود بايد به‌وسيلهٔ يک کاتتر وريدى که نوک آن در دهليز راست قرار داده شده، ميزان حجم خون در هر زمان ممکن ارزيابى گردد.


در نوزادانى که هماتوکريت بالاى ۵۰% دارند، اتلاف خون تا ميزان ۲۵% از حجم خون را مى‌توان با انفوزيون محلول رينگر لاکتات يا پلاسماى منجمد تازه جبران کرد. اتلاف بيشتر خون بايد با جايگزينى خون کامل تازه گرفته شده يا گلبولق رمز فشرده جبران شود. ترانسفيوژن ۱۰cc/kg گلبول قرمز فشرده، معمولاً هماتوکريت را به اندازهٔ ۴-۳% افزايش مى‌دهد.