وزن نوزادانى که ضايعات قابل درمان جراحى دارند، اغلب کمتر از ۲۵۰۰ گرم است. افتراق نوزادان نارس و نوزادانى که تأخير رشد داخل رحمى داشته‌اند، مهم است. نوزادان نارس بروز بالائى از بيمارى‌هاى غشاء هيالين را نشان مى‌دهند و در مقابل نوزادان IUGR به‌طور شايع دچار آسفيکسى داخل رحمى با آسپيراسيون مکونيوم، دچار پنوموتوراکس، هيپوگليسمى و ناهنجارى‌هاى مادرزادى عمده مى‌شوند. ممکن است وزن نوزاد با سن حاملگى وى متناسب باشد و در مورد IUGR وزن هنگام تولد کمتر از ۲۵ درصد وزن متناسب با سن حاملگى است. ارزيابى بالينى سن حاملگى به‌کمک معاينات مورفولوژى و عصبي، صحيح‌تر از روش محاسبه از روى تاريخ قاعدگى است. پنج علامت ممکن است در ارزيابى سن حاملگى مفيد باشد: نوزادان با سن حاملگى ۳۶ هفته و يا کمتر ۱. موهاى کرک مانند و ظريفى دارند، ۲. گوش‌هاى آنها فاقد حمايت‌هاى غضروفى است، ۳. داراى يک ندول با قطر کمتر از ۳ ميلى‌متر در پستان هستند، ۴. بيضه‌هاى آنها درون مجراى اينگوينال بوده و اسکروتوم کوچک و بدون شيار است و ۵. پوست پاها خطوط عرضى بسيار کمى دارد و به برجستگى قدامى پا محدود مى‌شود.