تراتوما يک نئوپلاسم مادرزادى است که در اوايل دوران رويانى و از هر سه نوع سلول زاينده تشکيل مى‌شود. منشاء تراتروم به‌ترتيب شيوع تخمدان، بيضه، مدياستن قدامي، نواحى اطراف ساکروم و کوکسيکس و خلف صفاق مى‌باشد.


اين تومورها بايد خارج شوند زيرا بالقوه بدخيم بوده و به‌واسطه اندازهٔ خود، علائمى ايجاد مى‌کنند. شايع‌ترين نوع بدخيم آنها تومور کيسهٔ زرده (تومور سينوس اندودرمال) مى‌باشد. براى تشخيص پيدايش دوبارهٔ تومورهاى سلول زاينده مى‌توان سطح سرمى α-فيتوپروتئين و گونادوتروپين جفتى را پايش نمود. برخى از تومورهاى بدخيم به درمان با اشعه X پاسخ مى‌دهند. صرف‌نظر از مرحلهٔ بيماري، اين تومورها بسيار تهاجمى عمل کرده و بايد به درمان آنها ترکيبى از سيس‌پلاتين، وين‌بلاستين وبلئومايسين يا ترکيبى از داکتينومايسين سيکلوفسفامايد و وين‌کريستين را افزود.