رژيم غذائى

بايد ۱۲ ساعت قبل از عمل از غذاهاى جامد و ۸ ساعت قبل از آن از غذاهاى مايع پرهيز شود.

تنقيه

بيمارانى‌که اجابت مزاج منظم دارند، احتياجى به تنقيه ندارند مگر اينکه موضع عمل جراحى کولون، رکتوم و ناحيهٔ آنال باشد و يا در اعمال جراحي، احتمال ايلئوس پاراليتيک و تأخير عملکرد روده وجود داشته باشد.


بيمارانى‌که يبوست دارند و بيمارانى‌که جزء گروه ذکر شده در فوق قرار مى‌گيرند، ۱۲-۸ ساعت قبل از عمل بايد با ۱۵۰۰-۵۰۰ mL آب گرم شير يا ترجيحاً سالين فيزيولوژيک و يا با ۱۵۰-۱۲۰ ml محلول هيپرتونيک سديم فسفات که به‌صورت کيت‌هاى تجارى موجود است (Fleet Enema)، به‌صورت Flushing تنقفيه شوند. درمگاکولون مادرزادى تنقيه توسط آب شير، کنترانديگه است زيرا خطر جذب بيش از حد آب وجود دارد.

دستورات خاص

انتقال خون

اگر احتمال نياز به خون در حين عمل يا بعد آن وجود دارد، بايد قبل از عمل براى بيمار به اندازه کافى واحد خون کراس مچ شده در نظر گرفته شده باشد.

لوله نازوگاستريک

ممکن است بعد از اعمال جراحى لولهٔ گوارش، براى جلوگيرى از اتساع ثانويه به ايلئوس پاراليتيک، استفاده از لولهٔ نازوگاستريک متصل به ساکشن لازم باشد، ولى استفادهٔ هميشگى از لولهٔ NG به‌خصوص در اقداماتى مانند کوله سيستکتومى لزومى ندارد.

کاتتر مثانه

اگر به‌نظر مى‌آيد که لازم است برون‌ده ادرارى بيمار در حين عمل يا بعد از آن در هر ساعت اندازه‌گيرى شود يا احتمال احتباس ادرار بعد از عمل وجود دارد، براى درناژ مداوم مثانه از سوند فولى استفاده مى‌شود.

دسترسى به وريد و مانيتورينگ هموديناميک

در جراحى‌هائى که احتمال خونريزى قابل توجه وجود دارد، بايد قبل از عمل از يک يا دو کاتتر پلاستيکى داخل وريدى شماره ۱۴ يا ۱۶ براى ورود سريع خون، مايعات يا داروها استفاده شود. تعيين مداوم ميزان اشباع هموگلوبين شريانى از اکسيژن با استفاده از روش غير تهاجمى پالس اکسيمتري، انجام مى‌گيرد.

هيدراسيون قبل از عمل

در اقدامات عروقى وسيع که لامز است پرفيوژن کليه کافى باشد يا هنگامى که بيمار قبل از عمل جراحى دچار هيپوولمى نسبى است.

ادامهٔ مصرف دارو

انسولين و کروتيکوستروئيد از جمله هورمون‌هائى هستند که قبل از جراحى دستور خاصى براى مصرف آنها داده مى‌شود. در مورد ديژيتاليس، ساير داروهاى قلبي، آنتى‌بيوتيک‌ها و غيره ممکن است لازم باشد تجويز آنها به‌صورت غير خوراکى صورت گيرد.