اهداف بررسى آزمايشگاهى در بيماران جراحى عبارتند از: ۱. غربالگرى بيمارى‌هاى فاقد علامت که ممکن است نتايج عمل جراحى را تحت تأثير قرار دهند (مثلاً آنمى احتمالى يا ديابت). ۲. ارزيابى بيمارى‌هائى‌که ممکن است با جراحى الکتيو منافات داشته باشند و يا لازم باشد قبل از جراحى درمان شوند (مانند ديابت، نارسائى قلبي) ۳. تشخيص اختلالات نيازمند جراحى (مانند هيپرپاراتيروئيديسم، هئوکروموسيتوما)؛ و ۴. بررسى نوع و شدت اختلالات متابوليک يا عفوني.


از بيمارى که قرار است جراحى شود، حتى اگر صرف‌‌نظر از مشکل جراحي، کاملاً سالم به‌نظر برسد، بايد يک آزمايش کامل خون و ادرار گرفته شود. بيمارنى که قبلاً هپاتيت داشته‌اند ممکن است بدون وجود زردي، دچار نارسائى شديد کبدى باشند که در صورت خونريزى يا شوک مى‌تواند منجر به نارسائى حاد گردد.