ميزان بروز آنوريسم‌هاى کاذب سرخرگ راديال به‌علت افزايش استفاده از کاتترهاى سرخرگ راديال افزايش يافته است. گاهى اوقات آنوريسم عفونى است. اگر آزمون آلن طبيعى باشد، درمان با خارج‌کردن آنوريسم خواهد بود.