اين آنوريسم ناشايع در کمتر از ۱/۰% جمعيت رخ مى‌دهد و ارتباطى تنگاتنگ با فشارخون بالا دارد. آنوريسم معمولاً کيسه‌اى (ساکولار) و در محل دوشاخه‌شدن اوليه يا ثانويهٔ سرخرگ‌هاى کليوى واقع است. زنان اندکى بيش از مردان گرفتار مى‌شوند.


بيشتر آنوريسم‌ها بدون نشانه هستند و تصادفاً در حين ارزيابى فشارخون بالا، در عکس‌هاى سادهٔ شکم يافته مى‌شوند. پرفشارى خون کليوى - عروقى که در ۳۰% بيماران رخ مى‌دهد. پاره‌شدن خودبه‌خود آنوريسم‌هاى سرخرگ کليوى به‌جز در حاملگى نادر است، و اگرچه ممکن است يک کليه از دست برود، مرگ شايع نيست. آمبولى از آنوريسم به عروق کليوى ديستال به‌ندرت رخ مى‌دهد.


بيشتر آنوريسم‌هاى سرخرگ کليوى را بايد بدون جراحى درمان کرد. فشارخون را بايد کنترل کرد، و دوسال يک‌بار CTاسکن يا آنژيوگرافى حذفى (subtraction) ديجيتال انجام داد. جراحى در زنان در سن باروري، بيماران دچار بيمارى همراه در سرخرگ کليوي، و بيمارانى که آنوريسم‌هاى بزرگ دارند، توصيه مى‌شود. اگرچه بيشتر آنوريسم‌هاى سرخرگ کليوى را مى‌توان در محل خود درمان کرد، گاهى اوقات ترميم در خارج بدن لازم مى‌شود.