در شيرخواران، آپانديس يک ديورتيکول مخروطى در نوک سکوم است، ولى با رشد تمايزى و اتساع سکوم، آپانديس نهايتاً از سمت چپ و پشت و تقريباً ۵/۲ سانتى‌متر زير دريچهٔ ايلئوسکال سردرمى‌آورد. تنياهاى کولون در قاعدهٔ آپانديس به‌هم مى‌رسند. آپانديس در ۱۶% بزرگسالان در خلف سکوم ثابت شده است و در بقيه تحرک آزادانه دارد.