- کوهان بوفالو، چاقى تنه، کبودشدگى آسان، سايکوز، هيرسوتيسم، خطوط پوستى بنفش، آکنه، ناتوانى جنسى مردان يا آمنوره، و چهرهٔ ماه‌شکل.


- استئوپوروز، فشارخون بالا، گليکوزورى.


- افزايش ترشح خودمختار کورتيزول، پتاسيم و کلر پائين سرم، پائين‌بودن تعداد کل ائوزينوفيل، و لنفوپنى.


- CTاسکن ممکن است تومور يا هيپرپلازى غدد فوق‌کليوى را نشان دهد.


سندرم کوشينگ ناشى از افزايش کورتيزول و کورتيکوسترون است. اين سندرم ممکن است به‌علت هيپرپلازى دوطرفهٔ آدرنال در اثر افزايش تحريک توسط ACTH (کورتيکوتروپين) يا توسط تومورهاى قشر کليه که مستقل از تحريک ACTH هستند، ايجاد شود. افزايش ACTH ممکن است در اثر پرکارى هيپوفيز (افزايش هورمون رهاکنندهٔ کورتيکوتروپين، CRH)، آدنوم‌هاى هيپوفيز (افزايش هورمون رهاکنندهٔ کورتيکوتروپين، CRH)، آدنوم‌هاى هيپوفيز (بيمارى کوشينگ)، يا تومورهاى خارج هيپوفيزى مولد ACTH (سندرم ACTH نابه‌جا) ايجاد شود. سندرم کوشينگ غيروابسته به ACTH ممکن است ناشى از بيمارى‌هاى اوليهٔ آدرنال مانند آدنوم قشر آدرنال، هيپرپلازى ندولار، يا کارسينوم باشد.