نام فارسى آنتئوم
  نام انگليسى ANETHUM
  گروه دارويى پائين‌آورنده چربى خون، ضد سنگ صفرا
  گروه شيميايى دارو شامل روغن‌هاى فرار مانند کارون، ليمونن، هم‌چنين لاکتوکوپيکرين، آلکالوئيد، پروتوپين و هيسپيريدين است.
  مكانيسم اثر مهار آنزيم‌هاى ليپوژناز احتمالاً به‌علت اثر لاکتوکوپيکرين و کورستين، هم‌چنين تشکيل سنگ صفراوى ناشى از اثر شاه‌تره مي‌باشد. فرآورده‌هاى موجود در آنتوم باعث افزايش ترشحات صفراوى مي‌شود.
  موارد مصرف درمان موارد افزايش چربى خون شامل هيپرکلسترولمى و هيپرترى گليسريدمي، پيشگيرى و يا درمان آرتريواسکلروز، پيشگيرى از سنگ صفراوى و کوليک صفراوي.
  ميزان مصرف قرص‌هاى خوراکى روزى ۳ـ۲ بار و هر بار ۳ـ۲ قرص همراه با آب مصرف شود.
براى استفاده از فرم گرانول: روزى ۳ـ۲ بار و هر بار يک قاشق مرباخورى از گرانول را در آب‌جوش ريخته و پس از ۱۰ دقيقه مصرف کنيد.
  توضيحات دارو احتياطات: در افراد مبتلا به ديابت شيرين و هم‌چنين در دوران حاملگى و شيردهى بااحتياط مصرف شود.
  اجزاء ترکيب دانه و برگ شويد ۶۸ درصد
ريشه کاسنى ۵ درصد
گل شاه‌تره ۵ درصد
ليموعمانى ۴ درصد