نام فارسى سديم تيوسولفات (سديم هيپوسولفات)
  نام انگليسى SODIUM THIOSULFATE (Sodium Hyposulfate)
  نام تجارى دارو Thiosulfin
  گروه دارويى پادزهر مسموميت با سيانور
  گروه شيميايى دارو نمک تيوسولفات.
  مكانيسم اثر با تبديل يون سيانيد حاصل از سيانومت هموگلوبين آن را به تيوسيانات تبديل مي‌کند. هم‌چنين داراى اثرات ضدقارچ است (احتمالاً درنتيجه آزاد شدن سولفور کلوئيدي).
  موارد مصرف مسموميت با سيانيدها، مسموميت با آرسنيک، درمان عفونت قارچى پيتريازيس و رسيکالر.
  ميزان مصرف بالغين: پس از تزريق ۱۰ml از محلول ۳% نيتريت سديم (۳۰۰mg) و ۵/۱۲ g تيوسولفات سديم از راه وريدى در مدت ۱۰ دقيقه تزريق مي‌شود. در صورت نياز مي‌توان ۲۵/۶ gr از دارو را مجدداً تزريق کرد.
مسموميت با آرسنيک:
بالغين و کودکان: ابتدا ۱۰۰mg وريدى به‌طور آهسته، سپس در سه نوبت ۲۰۰mg، ۳۰۰mg و ۴۰۰mg؛ پس از آن ۵۰۰mg يک روز درميان برحسب نياز.
پيتريازيس و رسيکالر:
بالغين و کودکان: مقدار کافى از محلول ۲۵% روزانه ۲ـ۱ بار برروى ضايعات ماليده مي‌شود. جهت پيشگيرى از عود درمان براى ۲ـ۱ ماه بايد ادامه يابد.