نام فارسى رينگر، اس و رينگرلاکتارد
  نام انگليسى RINGER,S & RINGER LACTATED
  گروه دارويى تأمين آب و الکتروليت‌ها
  گروه شيميايى دارو آب و املاح.
  موارد مصرف برقرارى تعادل آب و الکتروليت در موارد لزوم. (محتويات محلول رينگر لاکتات تشابه بيشترى با محتوى خون دارد، هم‌چنين ريگر لاکتات اثر قليائي‌کننده دارد و اثر آن طى ۲ـ۱ ساعت کامل مي‌شود).