نام فارسى فنول‌سولفونفتالئين
  نام انگليسى PHENOLSULFONPHTHALEIN
  گروه دارويى داروى کمک تشخيصى
  موارد مصرف بررسى عملکرد کليه و ميزان جريان کليوي، اندازه‌گيرى ميزان ادرار باقي‌مانده در مثانه.
  ميزان مصرف به مقدار لازم برحسب مورد و تکنيک کار از راه عضلانى يا وريدي.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ قبل از انجام آزمون مثانه بايد کاملاً تخليه شود.
ـ بهتر است قبل از تزريق دارو ۱ـ۵/۰ ليتر آب مصرف کند تا از هيدراسيون مناسب و دفع کافى دارو اطمينان يابيد.
ارزيابى باليني:
ـ نتيجه آزمون دفع فنل سولفون‌فتائين بايد توسط متخصص آشنا به بيماري‌هاى کليه تفسير شود.
ـ در صورتي‌که نمونه‌هاى جمع‌آورى شده ادرار کمتر از ۴۰ ميلي‌ليتر باشد، نتايج آزمون قابل اطمينان است.