نام فارسى مولتى ويتامين
  نام انگليسى MULTIVITAMINS
  نام تجارى دارو Katabiose
  گروه دارويى ويتامين مکمل غذائى
  مكانيسم اثر موردنياز براى متابوليسم کافي.
  موارد مصرف پيشگيرى و درمان کمبود ويتاميني.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: مصرف خوراکى بسته به فرم تجارتى دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبي: شناخته نشده است.
احتياطات: در حاملگى (در گروه A قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: هر ويتامينى را به‌عنوان نمونه به تنهائى چک کنيد.
کمبود ويتاميني: معمولاً کمبود بيش از يک نوع ويتامين وجود دارد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ تغذيه کافى براى جلوگيرى از کمبود بيشتر ضرورى است.
ـ تداخلات داروئى که بايد درنظر گرفته شود.
ـ تأکيد در مورد پذيرش رژيم‌درماني.
ـ اجتناب از مصرف مولتي‌ويتامين خوش‌طعم به‌عنوان آب‌نبات؛ زيرا باعث مصرف بيش از حد توسط بچه‌ها مي‌گردد.
ـ دور از دسترس اطفال نگهدارى کنيد.
(جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار هريک از اجزاء دارو)