نام فارسى شيرمنيزيوم
  نام انگليسى MILK OF MAGNESIA
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو مراجعه شود به تک‌نگار
MAGNESIUM HYDROXIDE